Administrator de condominii

Cod N.C.:
5153.3.1
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Administratorul de condominii prestează următoarele activități specifice ocupației:
 • administrează condominiul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia
 • supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât și personalul angajat
 • în caz de urgență, cu acordul comitetului executiv, inițiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului
 • prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate și în mod profesional
 • executa dispozițiile prevazute in hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului si conform contractului de administrare
 • organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla si activitatea de casierie
 • gestioneaza, separat pentru fiecare asociatie, bunurile materiale si fondurile banesti ale asociatiei, conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv
 • propune, cel tarziu pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale si prognoze pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielilor asociatiei de proprietari
 • efectueaza formalitatile necesare in angajarea contractelor cu fumizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea condominiului, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte
 • asigura gestionarea condominiului conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
 • are obligatia prezentarii tuturor datelor, documentelor si informatilor privind continutul si respectarea contractului de administrare, precum si a acordurilor de plata in rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestatiilor convenite, la solicitarea oricarui proprietar
 • gestioneaza, conform hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv, fondul de rulment si fondul de reparatii constituite la dispozitia asociatiei de proprietari, precum si alte fonduri constituite de catre aceasta
 • calculeaza, intocmeste, supune verificarii cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobarii cornitetului executiv si afiseaza la avizier lista lunara a cheltuielilor de intretinere, intocmita conform reglementarilor in vigoare, in termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii
 • intocmeste lunar si depune semestrial la compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari pe a carei raza teritoriala se afla condominiul, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv
 • afiseaza lunar, la avizier, lista de venituri si cheltuieli ale asociatiei, care cuprinde inclusiv veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune
 • asigura, prin controale periodice, respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta, la gabaritele proiectate, a cailor de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, interventie si salvare, si comunica de urgenta presedintelui asociatiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate
 • indeplineste orice alte atributii stabilite in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari in conformitate cu legea
 • poate negocia contractele de fumizare/prestare a serviciilor intre furnizori/prestatori si asociatia de proprietari, ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, conform contractului de administrare
 • pentru realizarea lucrarilor de intretinere, reparatii sau investitii privind proprietatea comuna, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza si aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerintele asociatiei de proprietari, conform legislatiei in vigoare
 • tine evidente contabile separate pentru fiecare condominiu in parte pe care il are in administrare
 • organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla a veniturilor si cheltuielilor sociatiei de proprietari cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislatia financiar-contabila
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la aparare impotriva incendiilor
 • Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasarilor
 • Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc.)
 • Elaborarea documentelor de gestiune
 • Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent
 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica
 • Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală