Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Cod COR:
242231
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (60 ore teorie & 120 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Regulamenul General privind Protecția Datelor ("GDPR") impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene și, prin urmare și în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 95/46/CE.
GDPR a devenit aplicabil începând cu 25 mai 2018.
Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizații vor fi obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va fi desemnat atât în cadrul organizațiilor din sectorul public, cât și a celor din sectorul privat. În acest sens, conform GDPR, Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va fi desemnat în mod obligatoriu în cadrul:
 • tuturor autorităților și organismelor publice (indiferent de specificul activității desfășurate de aceastea și de tipul datelor cu caracter personal prelucrate)
 • organizațiilor din sectorul privat ale căror activități principale constau în operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implică monitorizarea periodică și sistematică a persoanelor fizice pe scară largă
 • organizațiilor din sectorul privat ale căror activități principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date cu caracter personal, menționate în mod expres în cadrul GDPR.
În ceea ce privește organizațiile din sectorul privat care nu au obligația legală de a desemna un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, atât Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și organismele competente de la nivelul Uniunii Europene cu atribuții în acest domeniu, recomandă desemnarea unei astfel de persoane, în considerarea cerințelor impuse prin GDPR.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Monitorizare modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală